استان ایلام قطب جدید توسعه نفت می شود (1399/07/20)


00:00


فیلم: مهندس رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برنامه های توسعه ای نفت در استان ایلام را تشریح کرد.