شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در روز های سرد و برفی زمستان آماده تر از همیشه است (98/10/29)


00:00


شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در روز های سرد و برفی زمستان آماده تر از همیشه است (98/10/30)