رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران: در شبانه روز گذشته 254 میلیون مترمکعب گاز به شرکت ملی گاز ایران تحویل شد (98/10/30)


00:00


رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران: در شبانه روز گذشته 254 میلیون مترمکعب گاز به شرکت ملی گاز ایران تحویل شد (98/10/30)