نبض گاز در شرق کشور نیز به‌خوبی می‌زند(98/11/02)


00:00


پیامی که از سرخس برای مردم عزیز ایران ارسال شد